Privacybeleid VORMSTOF

 

Over ons privacybeleid

 

VORMSTOF geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig

hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die

wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor

commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten

dienstverlening van VORMSTOF. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is

02/09/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande

versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze

gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel

met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens

opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking

tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor

privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

 

Over de gegevensverwerking

 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,

welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Jouwweb. Persoonsgegevens die u ten

behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.

Jouwweb heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw

gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Jouwweb is op basis van de overeenkomst die wij met

hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze

beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Jouwweb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw

gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Jouwweb

behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de

dienstverlening verder te verbeteren.

 

Gmail

 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij

heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en

corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons

postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het

platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens

zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische

maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor

uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan

(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens

zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden

inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is

toegestaan.

 

Beoordelingen

 

Wij verzamelen reviews via het platform van Jouwweb. Als u een review achterlaat via

Jouwweb dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Jouwweb deelt

deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Jouwweb publiceert

uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Jouwweb contact

met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een

review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Jouwweb. Zij gebruiken deze gegevens

enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Jouwweb heeft passende

technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Jouwweb behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden

in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Jouwweb toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde

waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van

toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Jouwweb derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken

gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor

noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt

deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL

onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

 

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

Fiscaal advies RIWA. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot

uw bestelling.

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens

worden beschermd verzonden en opgeslagen. Fiscaal advies RIWA is tot geheimhouding verplicht en

zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Fiscaal advies RIWA gebruikt uw persoonsgegevens niet

voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Algemeen doel van de verwerking

 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het

doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw

gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze

gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen

wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om

aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal

tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of

wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

 

In voorkomende gevallen kan VORMSTOF op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden

tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de

mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren

totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons

aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke

administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze

gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben

echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht

hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde

rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen

u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen

wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds

bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per

post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van

afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde

gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare

gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens

op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze

contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als

uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle

gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder

vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen

aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw

verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een

bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze

contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als

uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de

gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met

die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een

reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende emailadres

afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van

ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een

dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van

databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

 

 

 

 

 

 

Recht van bezwaar en overige rechten

 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens door of in opdracht van VORMSTOF. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk

de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar

gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter

beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan

geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw

gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is,

neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

 

Cookies van derde partijen

 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in

deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd

de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds

verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de

hoogte.

 

Contactgegevens

 

 VORMSTOF

Maastrichterlaan 11

6191AA Beek

Nederland

info@vormstof.com

Contactpersoon voor privacyzaken

Jo Schoenmakers