Algemene voorwaarden VORMSTOF

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

        herroepingsrecht;

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en

        een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 1. Dag: kalenderdag;
 2. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten

        en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

        informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

        raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien

        van de overeenkomst op afstand;

 1. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt

        die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

       consumenten aanbiedt;

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de

       ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,

       tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of

       meer technieken voor communicatie op afstand;

 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten

       van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte

       zijn samengekomen.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

JAS/MV   VORMSTOF;

Maastrichterlaan11

6191AA Beek

Telefoonnummer: 06-20464883

Bereikbaar: Maandag t/m vrijdag

tussen 10.30 – 12.00 en tussen 15.00 en 17.00

E-mailadres: info@vormstof.com

KvK-nummer: 14053549

Btw-identificatienummer: NL810387293B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke

       tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

       voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

       voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

       voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

       mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

       en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene

       voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op

       zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen

       op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

       overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene

       voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

       consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

       dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

       toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds

       beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

       gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor

       het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen

       worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 1. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld

       ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 1. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze

       voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

        nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten

       en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

       aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van

       afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of

     . Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 1. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding

       zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

       Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte

       kleuren van de producten.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

       verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

       bijzonder:

               • de prijs inclusief belastingen;

               • de eventuele kosten van verzending;

               • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

               daarvoor nodig zijn;

               • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

               • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

               • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de

               ondernemer de prijs garandeert;

               • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het

                gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een

                andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte

                communicatiemiddel;

               • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke

               wijze deze voor de consument te raadplegen is;

               • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem

                in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien

                gewenst herstellen;

               • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan

              worden gesloten;

               • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze

               waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

              en

              • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

              • Het soort materiaal waar de producten van zijn gemaakt.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

       aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

       voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

       ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

       aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de

       consument de overeenkomst ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

       organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

       voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de

       ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan

       zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn

       voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond

       van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

       gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden

       te verbinden.

 1. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk

       of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

       opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht

       kan;

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

       gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

       herroepingsrecht;

 1. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 2. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze

       gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 1. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

       meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de

       eerste levering.

 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende

       beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

       opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag

       na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen

       en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

       zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

       beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

       maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in

       de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de

       ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit

       binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het

       kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument

       kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het

       product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde

       zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 1. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt

       gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft

       teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

       terugzending voor zijn rekening.

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

       mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde

       dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete

       terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die

       door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een

       andere betaalmethode.

 1. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de

       consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 1. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product

       wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is

       verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals

       omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de

       ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft

       vermeld.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

       consument;

 1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 2. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 3. die snel kunnen bederven of verouderen;
 4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

       ondernemer geen invloed heeft;

 1. voor losse kranten en tijdschriften;
 2. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling

       heeft verbroken.

 1. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 3. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een

       bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 1. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de

       bedenktijd is verstreken;

 1. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

Artikel 9 - De prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

       producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen

       in btw-tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

       gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed

       op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

       eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

       toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

        toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag

        waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en

       zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet

       verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,

       de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

      bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

      wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer

      er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke

       rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de

      ondernemer kan doen gelden.

 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan

       de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te

       geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 1. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De

       ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de

      producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen

      ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 1. De garantie geldt niet indien:

•   De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door

      derden heeft laten repareren en/of bewerken;

•   De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of

     anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van

     de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

•   De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de

      overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de

      toegepaste materialen.

 

 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

       en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

       verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf

        geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij

       consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging

       ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

       ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

       De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De

       consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen

       rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op

       schadevergoeding.

 1. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de

       consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,

       terugbetalen.

 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich

       inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op

      duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij

      vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een

      eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

       moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer

       bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde

       bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als

       bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt

       deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

       onverwijld aan de ondernemer te melden.

 1. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

        beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

       rekening te brengen.

 

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt

        de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk

       omschreven via de mail worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken

       heeft geconstateerd.

 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

       de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

       vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht

       van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

       verwachten.

 1. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in

       onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

       geschillenregeling. De consument heeft de mogelijkheid om zijn klacht door Webwinkelkeur te

       laten behandelen. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen

       in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze

       geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan

       de betreffende commissie.

 

 

Artikel 14 – Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

        voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de

        consument woonachtig is in het buitenland.

 1. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

              Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

       Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

       van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze

       door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

       gegevensdrager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan

           JAS/MV  VORMSTOF

           Maastrichterlaan 11

           6191AA   Beek

           info@vormstof.com

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                                   — Bestelnummer :

 

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

— Naam/Namen consument(en)

 

— Adres consument(en) :

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.